گزارش دومین کارگاه آموزشی تالاسمی

دومین کارگاه آموزشی تالاسمی استان همدان با هدف: بهبود و ارتقای سطح دانش تخصصی کادرهای درمانی مرتبط با تالاسمی و بهبود کیفیت درمان بیماران تالاسمی استان همدان در تاریخ 20 مهر 96 با حضور جناب آقای مشهدی( مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران) و جناب آقای عزیزپور از همکاران محترم دفتر مرکزی انجمن تالاسمی ایران در سالن جلسات (مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان) برگزار گردید

دومین کارگاه آموزشی تالاسمی استان همدان با هدف: بهبود و ارتقای سطح دانش تخصصی کادرهای درمانی مرتبط با تالاسمی و بهبود کیفیت درمان بیماران تالاسمی استان همدان در تاریخ 20 مهر 96 با حضور جناب آقای مشهدی( مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران) و جناب آقای عزیزپور از همکاران محترم دفتر مرکزی انجمن تالاسمی ایران در سالن جلسات (مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان)  برگزار گردید

متن کامل

 

 http://www.hamedan-ts.ir/post/60/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%